♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 23. října 2013

O sv.Prokopu a „Čertově brázdě“- jak asi na to, abyste se takovému orání také přiučili.

 ©2013 Připravila: hravje


O sv. Prokopu (+1053) vyprávějí legendy, že rozsedlina poblíž kláštera, zvaná „Čertova brázda“, vznikla tím (a teď cituji doslova), že „světec ji vyoral, maje ďábla zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, který držel v pravici“. Jak to tenkrát s tím oráním bylo, vám nepovím.
 Nebyl jsem u toho. Ale o orání s čertem něco tuším, a to bych vám rád dnes svěřil, ba víc, pověděl vám, jak asi na to, abyste se takovému orání také přiučili.
 Milí přátelé, scházíme se v centru sv. Prokopa a vzpomínáme na něho jako na jednoho z českých světců, který v sázavském klášteře opatroval dědictví našich věrozvěstů Konstantina a Metoděje, totiž slovanskou liturgii. O sv. Prokopu (+1053) vyprávějí legendy, že rozsedlina poblíž kláštera, zvaná „Čertova brázda“, vznikla tím (a teď cituji doslova), že „světec ji vyoral, maje ďábla zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, který držel v pravici“. Jak to tenkrát s tím oráním bylo, vám nepovím. Nebyl jsem u toho. Ale o orání s čertem něco tuším, a to bych vám rád dnes svěřil, ba víc, pověděl vám, jak asi na to, abyste se takovému orání také přiučili. U koho se to naučil sv. Prokop, je zcela jasné: U svého i našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, který byl v takovém orání mistrem, i když evangelia o tom mluví spíše jen nepřímo a obrazně. Ale pustíme se do toho pěkně po pořádku a dnešní výklad si rozdělíme do dvou částí: za prvé kdo je to „čert“ – lépe Satan a Ďábel a za druhé jak se s ním orá.
POKRAČOVÁNÍ: http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Heller.html


SOUVISEJÍCÍ: 
OTOMAR DVOŘÁK:
Podivný úvoz, táhnoucí se krajinou od řeky Sázavy kolem Kouřimi až do Chotouně u Českého Brodu je prý dílem svatého Prokopa. Zbožný opat sázavského kláštera svojí duchovní silou zkrotil ďábla, zapřáhl ho do pluhu, poháněl ho křížem a vyorával hlubokou brázdu přes kopce a údolí, přes skály i mokřiny... Brázdu, která po několik staletí naplňovala obyvatele okolních vsí úžasem a bázní... 
Příkop o průměrné šířce kolem 14 m, s rovným dnem a šikmo se svažujícími stěnami, zahloubený 2 až 6 m pod úroveň terénu, se kdysi táhl v délce 21 km přes kopce a údolí, jen s mírnými zatáčkami, ale v podstatě téměř po přímce. Čertova brázda mohla být světovou atrakcí, jednou z největších pravěkých staveb v Evropě – kdyby se o ní vědělo a kdyby se jí přikládal potřebný význam.

Legendární Čertova brázda, bohužel, už v původním rozsahu neexistuje. Po dlouhá desetiletí byla zavážena, zaorávána, v některých úsecích na její trase vznikly dodnes užívané okresní silnice. Už roku 1903 se ji pokusil systematicky prozkoumat spolupracovník Podlipanského muzea v Českém Brodě Josef Miškovský, neboť si uvědomil, že starobylá pozoruhodnost nenávratně zaniká. S přítelem Kuffnerem prošli celou její trasu. Mapu, kterou tehdy Kuffner namaloval, si můžete prohlédnout u vchodu kostela sv. Prokopa na Sázavě.

GEOLOGICKÝ ÚTVAR NEBO PRAVĚKÁ STAVBA?

https://www.youtube.com/watch?v=-w5xH222N5o
Stopy, fakta, tajemství


Ve většině turistických průvodců stále nacházíme tvrzení, že se jedná o zajímavý geologický útvar, související s tektonickým Kouřimským zlomem, jenž skutečně prochází touto oblastí. Před pěti lety však průzkum prokázal, že jde o povrchový jev, jenž mohl vzniknout pouze vodní erozí nebo lidskou činností. Historici se proto opět vracejí k původnímu názoru, že máme co do činění ze smělým dílem našich dávných předků. Soudí se, že mohlo jít o jakousi obdobu proslulého Hadriánova valu, jenž v římských dobách přetínal ostrov Británii, aby chránil římské kolonie před nájezdy divokých Piktů. I Čertova brázda mohla být takovým obranným příkopem na hranici mezi Pražským a Zlickým knížectvím. Odpůrci této teorie namítají, že tak dlouhý příkop nelze účinně hájit a při útoku by nebyl pro nepřítele vážnou překážkou. Pracnost projektu by tedy neodpovídala výslednému efektu.
Další, dnes nejvíce přijímaná hypotéza, spojuje brázdu s významnou dálkovou obchodní stezkou, která vedla z jižních Čech přes sázavský brod, Chotouň a Nymburk dále do Polabí. To ovšem nijak nevysvětluje okolnost, proč byla zahloubena do úvozu i v místech, kde to nebylo nezbytně nutné.

MOŽNÁ PŘECE JENOM ČERT…
Domnívám se, že bychom neměli zavrhovat ani to legendární „orání s čertem“. Jistě není náhodné, že právě v polovině trasy Čertovy brázdy leží obec s názvem Dobré Pole. Pověst to úsměvně vysvětluje tím, že utahaný čert se ptal Prokopa, jak daleko už jsou se svou obtížnou prací, a světec mu odvětil: „V dobré půli“! Etnografové však vědí, že starověcí rolníci mívali svá posvátná pole, chápaná jako „matrice“ všech dalších plodných polí. Od nich se odvozovala budoucí úroda a blahobyt národa, a proto je směl orat a osévat jen sám stařešina či kníže. V českých pověstech se zachovalo vyprávění o „královském poli“ kmene Limuzů u vsi Stadic, na němž oral kníže Přemysl Oráč.
Badatelé se pozastavují i nad souvislostí slova „čert“ se staročeským výrazem „črt“, jenž znamenal čáru. Slovem „čerta“ se označovala hranice, „čersti“bylo vytínat průsek v lese. „Črtat“ znamenalo rýsovat, kreslit – ale také orat! A kdo je tedy vlastně čert? V původním staroslovanském významu nemá nic společného s křesťanským ďáblem; je to démonická bytost, která „črtá v krajině“, čili z nahodilého rozmaru či z přebytku bujné síly neustále předělává tvářnost země. Však víme, jak jsou čerti v pohádkách pracovití. Hloubí údolí, mění koryta řek, staví mosty, zdi a hrady, přenášejí na zádech balvany a celé skály... Tahle souvislost mi připadá velice důležitá.

Chotouň – o krocení pekelníků a Čertově brázdě

Když byl Prokop o něco starší a zastal většinu mužských prací, setkal se poprvé s pekelníky, jejichž svérázným krocením vstoupil do českých legend.
Jako mladík prý jel jednou s potahem do lesa na dřevo. Cestou zpět narazil na smrdutého raracha, který ho tak dlouho pokoušel, až se mu podařilo rozbít jedno z kol Prokopova vozu. Budoucí světec neváhal a slovy zbožnými a činy ráznými přinutil pekelníka postavit se na místo zničeného kola a nést plně naložený vůz za nápravu až k Prokopovu statku. Když vjížděli do vrat, přimáčkl vůz čerta na kamenný patník, až satanáš zařval a zašklebil se tak strašně, že vedle stojícího čeledína z toho hrůzou trefil šlak. Prokop čerta poté propustil, ale ve dvorci na něj přesto zůstala památka v podobě znatelného otisku čertova zadku v patníku. Až do poloviny 20. století si lidé ve vsi ukazovali tento kámen, který byl vždy o poutích věnčen a barven na červeno.
Když se Prokop o samotě uchýlil do jeskyně na břehu Sázavy, vyrážel na pěší túry do okolních lesů, a občas zašel i do rodné Chotouně. Před jednou takovou cestou prý popadl pekelníka a zapřáhl ho do pluhu. S tímto podivným spřežením oral hlubokou brázdu od Černých Bud kolem Lipan až do Chotouně, poháněje čerta místo biče křížem. Zhruba ve třetině cesty se o kámen ulomila radlice, sv. Prokop přiměl čerta, aby ji vyměnil, a na tomto místě dnes nalezneme ves Radlice. Když pak byli uprostřed cesty, začal čert kvílet, že už nemůže, a ptal se, jak daleko je do cíle. Prokop mu s úsměvem odpověděl, že ještě zbývá „dobrá půl" cesty. V těchto místech dnes stojí vesnice Dobré Pole, nazývaná mezi místním též Dobrá Půl. Nakonec byla hluboká brázda doorána až k Chotouni. Ještě předtím, než Prokop propustil sedřeného pekelníka na svobodu, musel rarach seškrabat z pluhu všechno bláto. A bylo ho tolik, že z něho vznikla mohyla, jíž se mezi lidmi říká Homole. Otku zarazil Prokop nedaleko této mohyly do země. Z ní záhy vyrostl mohutný dub, který byl ve vsi k vidění ještě na počátku 20. století, kdy jeho seschlý kmen skácel silný vítr. Čertova brázda, jak se rokli po staletí říká, je sice z části zničena hospodářskou úpravou krajiny, ale některé její úseky je možné projít i dnes.
Lidová fantazie jde dokonce tak daleko, že přisuzuje Prokopovi, tomuto „svatému oráči“, i vytvoření koryta samotné řeky Sázavy. I tu prý vyoral s čertem zapraženým do pluhu. A protože se pekelník poháněný křížem kroutil a vzpouzel a uhýbal světci hned napravo a hned nalevo, je řečiště Sázavy proto tak ďábelsky zakroucené.

http://cestyapamatky.cz/kolinsko/chotoun/o-kroceni-pekelniku-a-certove-brazde

 ©2013 Připravila: hravje
AKTUÁLNÍ PŘÍSPĚVKY:
http://galerielaska.blogspot.dk/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4